Direct contact

Duidelijk advies

Heldere afhandeling

Klokkenluidersregeling

Ingevolge artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) ( link maken met de VAO, zodat deze opvraagbaar is ) dient Top en Co., Accountants en Belastingadviseurs te beschikken over een klokkenluidersregeling. Dit is een regeling die waarborgt dat personen (van binnen en van buiten Top en Co, Accountants & Belastingadviseurs) zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen.

Indien sprake is van één of meer van onderstaande situaties, dan is de klokkenluidersregeling van toepassing.

a. Handelingen die leiden tot strafbare feiten door onze organisatie of onze medewerkers.
b. Alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door onze organisatie of onze medewerkers.
c. Alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door onze organisatie of onze medewerkers.
d. Intimidatie (al dan niet dreigend) van medewerkers door collega’s, dan wel leidinggevenden.
eOnrechtmatige vernietiging of manipulatie (al dan niet dreigend) van gegevens of informatie.
fEn verder alle situaties die naar de mening van de melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen

Binnen Top en Co, Accountants en Belastingadviseurs, is Johan Voorham AA benoemd tot vertrouwenspersoon en de heer Ronald van Zandvliet MSc RA AA/CB als vervangend vertrouwenspersoon.

Wanneer naar de mening van iemand ( intern of extern ) sprake is van bovenstaande omstandigheid, dan bestaat de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon overeenkomst ons geldende kwaliteitshandboek.

Onderstaande procedure zal in gang worden gezet.

  1. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats door invullen van het daarvoor bestemde klokkenluidersformulier.
  2. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
  3. Indien sprake is van een situatie genoemd onder punt a en e hierboven, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de vennoot. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.
  4. Indien sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving informeert de vertrouwenspersoon de compliance officer.
  5. Bij het informeren van de vennoot en de compliance officer als bedoeld in de punten 3 en 4 maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.
  6. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.
  7. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met de compliance officer met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

 

Klachten komen bij Johan Voorham terecht, tenzij de klacht (mede) zijn functioneren betreft, in dat geval gaat de klacht naar Ronald van Zandvliet MSc RA. Klik dan hier.

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

"*" geeft vereiste velden aan

Overtreding

DD slash MM slash JJJJ

Klokkenluidersregeling t.b.v. Johan Voorham

Klokkenluidersregeling inzake Johan Voorham

"*" geeft vereiste velden aan

Overtreding

DD slash MM slash JJJJ

Geheimhouding

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.
Onze organisatie garandeert de medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen onze organisatie, danwel zijn/haar carrière.